Productes forestals CATFOREST

Els productes forestals emparats per la Marca CATFOREST són:  fusta estructural, fusta serrada, estella, pèl·let, llenya i briquetes.

Fusta estructural

Es denomina fusta estructural al tipus de fusta que s’usa específicament per a ús en estructures o ús estructural i per tant, les propietats mecàniques de determinades espècies de fusta ho permeten.

Fusta serrada

Es denomina fusta serrada a la utilitzada per a fins portants i que ha estat sotmesa a un processament mínim de transformació que no inclou ni encolats ni assemblis d’unió dentada, i que s’obté mitjançant serrat longitudinal del tronc i raspallat.

Estella

Una estella és un fragment de fusta tallat molt fi, un residu de la tallada de fusta.

Pèl·let

El pèl·let o granulat de fusta és un tipus de combustible granulat aglomerat a base de biomassa, produït a partir de residus forestals, de residus de la indústria de la fusta i de l’agroalimentària, així com de plantes anuals cultivades per a la bioenergia.

Llenya

La llenya és la fusta utilitzada per a fer foc en estufes, xemeneies o cuines. És una de les formes més simple de biomassa usada majorment per a calefactar i cuinar. És extreta d’arbres i mates.

Briquetes

Les briquetes són biocombustibles per a generar calor utilitzats en estufes, xemeneies, salamandres, forns i calderes. És un producte 100% ecològic i renovable, catalogat com a bioenergia sòlida, que ve en forma cilíndrica o de maó i substitueix a la llenya amb molts avantatges

PRODUCTES FORESTALS

Requisits

Per cada un d’aquests productes s’han de complir els següents requisits: