Procediment d’adscripció a la Marca

Subscripció

La marca CATFOREST, permet acollir a persones físiques o jurídiques, sempre i quan compleixin amb els requeriments que fixa el Reglament de la marca de garantia.

Qui pot utilitzar la Marca CATFOREST?

Usuaris

Requisits

Poden utilitzar la marca CATFOREST:

 • Propietaris/àries forestals
 • Empreses d’aprofitament forestal
 • Empreses transformadores i/o envasadores de productes forestals
 • Empreses comercialitzadores de productes d’origen forestal
 • Entitats responsables col·laboradores públiques i/o privades que vulguin fer un ús divulgatiu de la marca

 

Requisits

I per adherir-se a la marca han de complir una sèrie de requisits:

Un cop signada la sol·licitud, s’enviarà a la seu de l’ACPCF, per tal que aquesta emeti la Resolució, un cop s’hagi comprovat els requisits exigibles amb la finalitat d’obtenir el Certificat de Llicència d’Ús de la Marca CATFOREST.

PROPIETARIS/ÀRIES FORESTALS (requisits)
 • Signar una sol·licitud de llicència d’ús de la Marca de garantia CATFOREST i el compromís de complir amb uns requisits i obligacions.
 •  Tenir un Instrument d’Ordenació Forestal (PO, PTGMF i PSGF) aprovat i vigent.
 • Disposar d’un Certificat de Gestió Forestal Sostenible reconegut internacionalment (PEFC, FSC o altres), o bé, un certificat emès per una tercera part independent acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).
 • Disposar d’un registre de vendes del producte forestal de la marca i les seves respectives autoritzacions, llicències o notificacions d’aprofitament i mantenir-ho durant un termini no inferior a 5 anys.
EMPRESES D’APROFITAMENT FORESTAL (requisits)
 • Signar una sol·licitud de llicència d’ús de la Marca de garantia CATFOREST i el compromís de complir amb uns requisits i obligacions.
 • Disposar d’un Certificat de Gestió Forestal Sostenible reconegut internacionalment (PEFC, FSC o altres), o bé, un certificat emès per una tercera part independent acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).
 • Disposar d’un registre de compres i vendes del producte forestal de la marca i les seves respectives autoritzacions, llicències o notificacions d’aprofitament i mantenir-ho durant un termini no inferior a 5 anys.
EMPRESES ENVASADORES I/O TRANSFORMADORES (requisits)
 • Signar una sol·licitud de llicència d’ús de la Marca de garantia CATFOREST i el compromís de complir amb uns requisits i obligacions.
 • Disposar d’un Certificat de Cadena de Custòdia reconegut internacionalment (PEFC, FSC o altres), o bé, un certificat emès per una tercera part independent acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).
 • Disposar d’un Certificat ENplus o DINplus, pel cas del pèl·let.
 • Disposar d’un Certificat DBOSQ, o bé, sota la Norma UNE-EN ISO 17225-4:2014, pel cas de l’estella.
 • Disposar d’un registre de compres i vendes del producte forestal de la marca i les seves respectives autoritzacions, llicències o notificacions d’aprofitament i mantenir-ho durant un termini no inferior a 5 anys.
EMPRESES COMERCIALITZADORES
 • Signar una sol·licitud de llicència d’ús de la Marca de garantia CATFOREST i el compromís de complir amb uns requisits i obligacions.
 • Disposar d’un Certificat de Cadena de Custòdia reconegut internacionalment (PEFC, FSC o altres), o bé, un certificat emès per una tercera part independent acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).
 • Disposar d’un registre de compres i vendes del producte forestal de la marca i les seves respectives autoritzacions, llicències o notificacions d’aprofitament i mantenir-ho durant un termini no inferior a 5 anys.
ENTITATS RESPONSABLES COL·LABORADORES (requisits)
 • Signar una sol·licitud de llicència d’ús de la Marca de garantia CATFOREST i el compromís de complir amb uns requisits i obligacions.

Un cop signada la sol·licitud, s’enviarà a la seu de l’ACPCF, per tal que aquesta emeti la Resolució, un cop s’hagi comprovat els requisits exigibles amb la finalitat d’obtenir el Certificat de Llicència d’Ús de la Marca CATFOREST.